Жеке тұлғаларға арналған жария шарт

телекоммуникация қызметтерін көрсетуге арналған жария шарт
Скачать: Қоғамдық келісім-шарт
Открыть: Өтінім №1
Открыть: Өтінім №2
Открыть: Өтінім №3

Директордың бұйрығымен бекітілген

«CompasTeleCom» ЖШС

2020 жылғы 29 мамырдағы № 02

ЖАРИЯ ШАРТ

жеке тұлғалар үшін телекоммуникация қызметтерін көрсетуге


Осы заңды тұлғалар үшін телекоммуникация қызметтерін көрсетуге арналған жария шарт (бұдан әрі-Шарт) бұдан әрі "Оператор" деп аталатын "CompasTeleCom" жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің бұдан әрі "абонент" деп аталатын осы Шарттың талаптарына қосылған заңды тұлғаларға телекоммуникация қызметтерін көрсетудің жалпы талаптарын айқындайды, шарт бойынша Абонент пен Оператор бірлесіп "Тараптар".

1. ШАРТТЫҢ МӘНІ

1.1. Оператор абонентке деректерді беру қызметтерін (бұдан әрі шарттың мәтінінде – "қызметтер") оператордың деректерді беру желісі арқылы (бұдан әрі шарттың мәтінінде – "желі") көрсетеді.
1.2. Абонент қызметтерді пайдаланады және оларды осы Шарттың талаптарына сәйкес төлейді.
1.3. Осы Шарт шеңберінде көрсетілетін қызметтердің толық тізбесі, қызметтердің техникалық параметрлері, ұсыну орны мен тарифтері осы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын осы шартқа қосымшалар мен толықтыруларда айқындалған.

2. ТАРАПТАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

2.1. Оператор міндеттенеді:
2.1.1. Абонентке "қызмет көрсету регламентіне" (№1 қосымша) сәйкес "көрсетілетін қызметтер тізбесінде" көрсетілген көлемде және тарифтер бойынша талап етілген және төленген қызметтерді көрсету (№2 қосымша).
2.1.2. Абоненттің желіге тәулік бойы қол жеткізу және Қызметтерді алу мүмкіндігін қамтамасыз ету.
2.1.3. "Қызмет көрсету регламентіне" (осы Шартқа №1 қосымша) сәйкес көрсетілетін қызметтердің үзілістерін жою немесе сапасының нашарлауы үшін шаралар қабылдау.
2.1.4. Абоненттің Оператордың қызметтерін тұтыну есебін жүргізу.
2.2. Оператор құқылы:
2.2.1. Абонент осы Шарттың 3-тармағында белгіленген есеп айырысу тәртібін бұзған жағдайда абонентке қызмет көрсетуді тоқтата тұру және абонент берешекті толық көлемде өтегеннен кейін желіге кіруді қайта бастау.
2.2.2. Абонент осы Шартқа №1 қосымшада айқындалатын "Қызметтерді пайдалану қағидаларын" бұзған жағдайда Абонентке қызметтер көрсетуді тоқтата тұрсын.
2.2.3. "Қызмет көрсету регламентіне" (осы Шартқа №1 қосымша) сәйкес Желінің жұмыс қабілеттілігін жаңғыртуға және қолдауға байланысты жоспарлы жөндеу-профилактикалық жұмыстарды жүргізу.
2.2.4. Осындай өзгерістер күніне дейін күнтізбелік 30 (отыз) күн бұрын абонентті алдын ала жазбаша негіздемемен және хабардар ете отырып, қолданылатын тарифтер мен қызметтерді ұсыну параметрлерін өзгерту.
2.3. Абонент міндеттенеді:
2.3.1. Осы Шарттың талаптарына, оған қосымшалар мен толықтыруларға сәйкес Қызметтерді пайдалану.
2.3.2. Осы Шарттың талаптарына сәйкес көрсетілетін қызметтерге уақтылы және толық көлемде ақы төлеу.
2.3.3. Өзі туралы сенімді мәліметтерді (деректемелерді) ұсыну және операторға олардың өзгергені туралы уақтылы хабарлау.
2.3.4. Оператордың келісімінсіз желіде жұмыс істеу үшін орнатылған жабдықтың желілік параметрлерінің параметрлерін өзгертпеңіз.
2.3.5. Жабдықты жауапты сақтауға қабылдау-беру актісіне (осы Шартқа №3 қосымша) сәйкес желіге және көрсетілетін қызметтерге қол жеткізуді қамтамасыз ету үшін Абонентте орнатылған оператор жабдығының дұрыс пайдаланылуын және сақталуын қамтамасыз ету.
2.3.6. Оператордың техникалық мамандарының пайдалану-техникалық, жөндеу және профилактикалық жұмыстарды жүзеге асыру үшін абоненттің үй-жайларына кіруін қамтамасыз ету.
2.3.7. Ұсынылатын қызметтерді оператордың келісімінсіз үшінші тұлғаларға бермеуге және қосалқы жалға бермеуге, сондай-ақ өзге операторлар мен байланыс желілерінен кіріс немесе шығыс трафикті өткізу үшін Оператор желісін пайдалануға құқылы.
2.4. Абонент құқылы:
2.4.1. Сапалы және уақтылы қызмет көрсетуді талап ету.
2.4.2. Оператордан Қызметтерді пайдалану ережелері туралы қажетті ақпаратты алу.
2.4.3. 2.2.4-тармақшаға сәйкес оператор ұсынған қызметтерді қабылдауға келіспеген жағдайда оператордың қызметтерінен бас тарту және осы шартты бұзу. осы өзгерістер күшіне енгенге дейін күнтізбелік 15 (он бес) күннен кешіктірмей операторды бұл туралы алдын ала жазбаша хабардар ете отырып, қызметтерді ұсыну тарифтері мен параметрлеріндегі өзгерістер. Бұл ретте осы Шарт өзгерістер күшіне енген сәттен бастап бұзылған болып есептеледі. Өзгерістер қолданысқа енгізілгеннен кейін Қызметтерді пайдалану абоненттің барлық енгізілген өзгерістерді сөзсіз қабылдауының даусыз фактісі болып табылады.

3. ҚЫЗМЕТТЕРГЕ АҚЫ ТӨЛЕУ

3.1. Абонент оператор ұсынатын біржолғы және ай сайынғы шоттар, электрондық шот-фактура негізінде операторға қызмет ақысын төлейді. Оператор ай сайынғы электрондық шот-фактураларды абонентке есептік кезеңнен кейінгі әрбір күнтізбелік айдың 15 (он бесінші) күніне дейінгі мерзімде электрондық шот-фактуралардың веб-порталы арқылы береді www.esf.gov.kz Қазақстан Республикасының салық заңнамасында көзделген тәртіппен.
3.2. Осы Шарттың талаптарына сәйкес Оператор абонентке ұсынған ай сайынғы шоттар, электрондық шот-фактура есептік кезеңнен кейінгі әрбір күнтізбелік айдың 10 (оныншы) күніне дейін соңғы болып төленуге тиіс.
3.3. Оператор абонентке осы Шарттың талаптарына сәйкес қойған біржолғы шоттарды шот берілген сәттен бастап 3 (үш) банктік күн ішінде соңғы төлеуі тиіс.
3.4. Оператордың шоттарында шотты қою сәтінде алынатын салықтар мен алымдардың сомалары жеке көрсетіледі және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес абонент төлеуі тиіс.
3.5. Абонентке жіберілген электрондық шот-фактура оператор абонент үшін көрсетілген қызметтердің фактісі мен көлемін сөзсіз растау және егер төлем мерзімі аяқталғанға дейін абонент операторға электрондық шот-фактура бойынша ескертулерді жазбаша түрде хабарламаса, оларды төлеу үшін негіз болып табылады.
3.6. Абонент төлемдерді жүзеге асыру кезінде Оператор алынған төлемді сәйкестендіре алатындай етіп осы Шарттың нөмірін және төленетін шоттың немесе электрондық шот-фактураның нөмірін көрсетуге міндетті.
3.7. Қызметтерге тарифтердің өзгеруі туралы барлық хабарламалар жазбаша түрде жүргізіледі.

4. ШАРТТЫ ӨЗГЕРТУ, ҚОЛДАНЫЛУ МЕРЗІМІ, ҰЗАРТУ ЖӘНЕ БҰЗУ

4.1. Осы Шарт Тараптардың өзара келісімі бойынша кез келген уақытта бұзылуы мүмкін.
4.2. Абонент осы Шартқа қол қойылған күннен бастап күнтізбелік 1 (бір) жыл өткен соң осы Шартты біржақты тәртіппен бұзуға құқылы. Абонент осы Шартты біржақты тәртіппен мерзімінен бұрын бұзған жағдайда, абонент Операторға 2 айлық абоненттік төлем мөлшеріндегі соманы төлеуге міндеттенеді.
4.3. Оператор Абонент осы Шарт бойынша есеп айырысу тәртібін бұзған жағдайда (осы Шарттың 3-бабына сәйкес) осы Шартты біржақты тәртіппен бұзуға құқылы, абонентке хабарланғаннан кейін бұзылған күнге дейін күнтізбелік 15 (он бес) күннен кешіктірмей.
4.4. Оператор абонентке қызметтер көрсетуді дереу тоқтатуға және Абонент осы Шарттың №1 қосымшасында айқындалатын "Қызметтерді пайдалану қағидаларын" орындамаған жағдайда осы Шартты біржақты тәртіппен бұзуға құқылы.
4.5. Осы Шарт бұзылған жағдайда Тараптар осы Шарт бұзылған күннен бастап 5 (бес) банк күні ішінде өзара есеп айырысулар жүргізуге міндетті.
4.6. Осы Шарт Тараптар қол қойған сәттен бастап күшіне енеді және 1 (бір) жыл ішінде қолданылады. Егер осы Шарттың қолданылу мерзімі аяқталғанға дейін бір ай бұрын Тараптардың ешқайсысы Шарттың қолданылуын тоқтату немесе оны жаңа талаптарда қайта жасасу туралы хабарлама жібермеген болса, осы Шарт сол мерзімге және сол талаптарда ұзартылады.
4.7. Осы Шартқа барлық өзгерістер мен толықтырулар қосымша келісімдерге қол қою арқылы Тараптардың өзара келісімі бойынша енгізіледі.

5. ТАРАПТАРДЫҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ

5.1. Осы Шарт бойынша міндеттемелерді орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін Тараптар осы Шарттың талаптарына және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес жауапты болады.
5.2. Абонент өзі немесе өзге тұлға желі арқылы оның желілік деректемелерімен және оның компьютерінен (жабдығынан) беретін ақпараттың мазмұнына: оның дұрыстығына, үшінші тұлғалардың талаптарынан тазалығына және оны таратудың заңдылығына дербес жауап береді.
5.3. Оператор абонент Қызметтерді пайдалану кезінде беретін, алатын немесе жариялайтын ақпараттың мазмұнына, сондай-ақ Абоненттің жеке басының әрекеттерінен немесе азаматтардың, заңды тұлғалардың және мемлекеттің мүлкіне немесе қоғамның адамгершілік қағидаттарына келтірілген зиян үшін жауап бермейді.
5.4. Оператор абоненттің немесе үшінші тұлғалардың абоненттің ақпараты мен жабдықтарына үшінші тұлғалардың қол жеткізуіне байланысты шеккен залалдары үшін жауап бермейді.
5.5. Абонент өзіне көрсетілген қызметтерді осы Шартқа сәйкес абоненттің жауапкершілік аймағындағы себептер бойынша пайдалана алмаған жағдайда (6.2-тармақшаға сәйкес. немесе тікелей немесе жанама әсер етуі мүмкін себептерге байланысты, Абонент өзіне көрсетілген қызметтердің толық құнын төлейді.
5.6. Оператор осы Шартта және оған қосымшаларда көрсетілген жағдайларды қоспағанда, Қызметтерді пайдалану немесе пайдалану мүмкін результатестігі нәтижесінде абонентке немесе үшінші тұлғаларға келтірілген тікелей немесе жанама залал үшін жауапты болмайды және залалды өтемейді.
5.7. Осы Шарттың орындалуын болдырмайтын немесе объективті түрде кедергі келтіретін еңсерілмейтін мән-жайлар (Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексін түсіндіруде) туындаған кезде Тараптардың өзара наразылықтары болмайды және Тараптардың әрқайсысы осы мән-жайлардың салдарлары тәуекелін өзіне қабылдайды.

6. БАСҚА ШАРТТАР

6.1. Оператордың жауапкершілік аймағы операторға тиесілі желі тораптарының жабдығы және оны қосатын Кабель желілері, соның ішінде абонент үй-жайына дейінгі кабель болып табылады. Оператордың жауапкершілік аймағына операторға тиесілі емес электрмен жабдықтау және коммуникациялардың ортақ үй желілері кірмейді.
6.2. Абоненттің жауапкершілік аймағы абоненттің жабдықтары мен бағдарламалық жасақтамасы және абоненттің үй-жайында орнатылған оператордың барлық кабельдері мен жабдықтары болып табылады.
6.3. Қажет болған жағдайда немесе Абоненттің өтінімі бойынша Оператор абоненттің желіге және қызметтерге қол жеткізуін қамтамасыз ету үшін Абонентте қосымша жабдық орнатады. Абонентпен уағдаластық бойынша қосымша жабдық сатып алу, жалға алу немесе жауапты сақтау шарттарында беріледі. Осы Шарт бұзылған жағдайда Оператор абонент үй-жайына дейін орнатылған кабельді және Абонентте орнатылған оператордың жабдығын өз қалауы бойынша пайдаланады.
6.4. Оператор Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес уәкілетті мемлекеттік органдарды қоспағанда, абонент туралы мәліметтерді үшінші тұлғаларға бермейді.
6.5. Осы Шарттың ажырамас бөлігі № 1 қосымша (Регламент), № 2 қосымша (қызметтер тізбесі), № 3 қосымша (жабдықты қабылдау – беру актісі), № 4 қосымша (қабылдау актісі) болып табылады.

7. ДАУЛАРДЫ ШЕШУ

7.1. Осы Шартты орындау кезінде туындайтын даулы мәселелер келіссөздер жүргізу немесе тараптардың талаптарды жазбаша нысанда Жолдауы арқылы шешіледі.
7.2. Қызметтер көрсетуден бас тартуға, осы Шарттан туындайтын міндеттемелерді уақтылы немесе тиісінше орындамауға байланысты мәселелер бойынша шағымдар қызметтер көрсетілген, оларды көрсетуден бас тартылған немесе шот-фактура қойылған күннен бастап 6 (алты) ай ішінде қойылады. Бұл ретте шағымға мәні бойынша шағымды қарау үшін қажетті барлық құжаттар қоса берілуге тиіс, онда осы Шарт бойынша міндеттемелердің орындалмағаны немесе тиісінше орындалмағаны туралы, ал залалды өтеу туралы талап қойылған жағдайда келтірілген залалдың фактісі мен мөлшері туралы мәліметтер көрсетілуге тиіс.
7.3. Оператор шағымдарды шағым тіркелген күннен бастап күнтізбелік 60 (алпыс) күннен аспайтын мерзімде қарайды және осы мерзім өткеннен ерте қанағаттандырылмайды.
7.4. Келіссөздер арқылы келісімге қол жеткізілмеген жағдайда, даулар оператордың орналасқан жері бойынша сот тәртібімен Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес шешіледі.

8. ДЕРБЕС ДЕРЕКТЕРДІ ӨҢДЕУГЕ КЕЛІСІМ

8.1. Абоненттің (Дербес деректер субъектісінің) дербес деректерін өңдеу деп дербес деректерді жинауды, жүйелеуді, жинақтауды, сақтауды, нақтылауды (жаңартуды, Өзгертуді), пайдалануды, иесіздендіруді, бұғаттауды, жоюды қоса алғанда, оператордың дербес деректермен әрекеттері (операциялары) түсініледі.
8.2. Абоненттің Дербес деректерді ұсынуының және оларды оператордың кейіннен өңдеуінің мақсаты абоненттің Оператордың қызметтерін алуы болып табылады.
8.3. Тараптар осы Шартты абонентпен жасасуды мынадай дербес деректерді: заңды тұлғаның сәйкестендіру деректерін; бірінші басшының және/немесе сенімхат бойынша тұлғалардың тегін, атын, әкесінің атын, ЖСН, жеке куәлігін; пошта мекенжайларын (тіркелген жері бойынша және байланыстар үшін) өңдеуге қарапайым жазбаша нысанда орындалған абоненттің келісімі ретінде таниды; мемлекеттік тіркеу, банктік деректемелер, телефон нөмірлері; электрондық пошта мекенжайлары (E-mail).
8.4. 8.3-те көрсетілген абоненттің дербес деректері бар құжаттар. осы шарт оператордың келесі корпоративтік нөмірлері бойынша немесе эл-де Whatsapp мессенджері арқылы қабылданады.мекен-жайы info@compastelecom.kz. Оператор абонент алдында осы мәліметтердің үшінші тұлғалар алдында сақталуына толық жауапты болады.
8.5. Абонент осы Шартты орындау мақсатында операторға дербес деректерді рұқсатсыз кіруден қорғауды қамтамасыз ететін шараларды сақтай отырып, дербес деректермен мынадай әрекеттерді (операцияларды) жүзеге асыру құқығын береді – - жинау және жинақтау; - осы Шарттың қолданылу мерзімі ішінде және нормативтік құжаттарда белгіленген есептілікті сақтау мерзімінен кем емес, бірақ кемінде Осы Шарттың қолданылуы тоқтатылған күннен бастап 3 (үш) жыл; – нақтылау (жаңарту, өзгерту); – пайдалану; – жою; – иесіздендіру. Егер Оператор өзі қабылдаған шаралар дербес деректерді толық қорғауды қамтамасыз ете алмайды деп есептесе, Абонент, егер бұл абоненттің қызметтерінің жұмыс істемеуіне әкеп соқпаса, оның дербес деректері иесіздендірілген түрде берілетініне келіседі.
8.6. Дербес деректерді өңдеуге келісімді кері қайтарып алу абонент оператордың атына тиісті өкімді қарапайым жазбаша нысанда жіберу арқылы жүзеге асырылуы мүмкін.
8.7. Осы Шарттың талаптары және осы Шарт шеңберінде Тараптар алған ақпарат осы Шарттың қолданылу мерзімі ішінде және осы Шарттың қолданылу мерзімі өткеннен кейін 5 (бес) жыл ішінде құпия болып табылады.
8.8. Құпия ақпарат басқа Тараптың алдын–ала жазбаша рұқсатынсыз қандай– да бір үшінші тұлғаға берілмейді, қоспағанда:
8.8.1. Тараптардың бірі осындай келісімінсіз құпия ақпаратты аша алатын кезде (Бірақ құпия ақпарат ашылатын адамға ашылатын мәліметтердің және қандай да бір материалдық жеткізгіште берілетін құжаттаманың құпиялылығы туралы ескертілген жағдайда);
8.8.2. құпия ақпаратты жария етпеу туралы келісімге қол қойылған өз аффилиирленген тұлғаларына, өз қызметкерлеріне және аффилиирленген тұлғалардың қызметкерлеріне құпия ақпаратты ашу;
8.8.3. мұндай ақпаратты ашуды талап етуге заңды құқығы бар кез келген соттың, төреліктің немесе басқа мемлекеттік органның сұрауы бойынша құпия ақпаратты ашу.

9. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

9.1. Осы Шарт-жария оферта шарты болып табылады, сондай-ақ осы Шарттың орындалуына байланысты туындайтын барлық құқықтық қатынастар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес реттеледі және түсіндірілуге жатады.
9.2. Осы Шартқа қол қойылғаннан (қосылғаннан) кейін ол бойынша барлық алдын ала келіссөздер, хат-хабарлар, алдын ала шарттар және Шартқа қандай да бір түрде қатысты мәселелер бойынша ниеттер туралы хаттамалар заңды күшін жояды.
9.3. Осы Шарт абоненттің осы Шартқа қосылу (қол қою) сәтінде күшіне енеді және Тараптар өзіне қабылдаған міндеттемелерді толық орындаған сәтке дейін қолданылады.

9.4. Осы Шарт бойынша құқықтар мен міндеттер Тараптардың құқықтық мирасқорлары үшін міндетті.

№2 қосымша

01.06.2020 ж. жария шартқа

АКТ

жабдықтарды қабылдау-беру


"Compas TeleCom" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, тұлғада (Байланыс технигі, БҚ инженері ПД)___________________________________, (әрі қарай Оператор), және
(лауазымға баса назар аударыңыз)
___________________________________________________________________________________________
((абоненттің Тегі, Аты, Әкесінің аты)
Мекен-жайы: Ақтөбе қаласы ________________________________бұдан әрі" Абонент"
төмендегілер туралы осы Акт:
1. Сайтта жарияланған сәйкес www.compastelecom.kz Жария шартпен және
Оператор оған қосымшаларды жібереді, ал абонент кестеге сәйкес жабдықты қабылдайды:

Таблица____________________

2. Жария шарттың талаптарына сәйкес жеткізілген жабдықтың құны
___________________(______________________________________), ҚҚС ескере отырып.
3. Абонент қабылдаған жабдық осы талаптарға сәйкес келетін сапа мен ассортиментке ие
Келісім-шарт және оған қосымшалар. Абоненттің қабылданған жабдыққа ешқандай шағымы жоқ.
4. Осы актіні тараптардың заңды өкілдері мемлекеттік және орыс тілдерінде екеуінде жасады және қол қойды
бірдей заңды күші бар даналарда, Тараптардың әрқайсысы үшін бір данадан және мыналар болып табылады
сайтта жарияланған Жария Шарттың ажырамас бөлігі www.compastelecom.kz

Документы

Официальные документы подтверждающие деятельность интернет провайдера ТОО "Compastelecom"